Vedtægter for foreningen Dansk Weightpull Klub

Besluttet på stiftende generalforsamling 16/1 2016

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Dansk Weightpull Klub, DWK
Klubben er stiftet den 16/1 2016
Klubben hjemsted er hos formanden.

§ 2 Formål

Klubbens formål er, gennem fællesskab og gensidig respekt, at træne hundesporten Weightpull, efter EWPLs  regler, i en positiv ånd. At værne om sporten også over for offentlige medier. At alle byder ind til fællesskabet. Klubben er upolitisk.

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig klubbens formål og ikke har uafviklet gæld til klubben.
Indmeldelse skal ske skriftligt til kassereren via privat besked på FB, ved førstkommende mulighed, udfyldes medlemsblanket.
For medlemmer under 18 år skal der ligeledes udfyldes en medlemsblanket med forældre eller værges underskrift. Det er den enkelte træners ansvar, at nye medlemmer orienteres om, hvordan de bliver medlem af klubben, efter 4-5 træninsbesøg. Det er også den enkelte træners ansvar, at se forsikrings- og vaccinationspapirer, på nye medlemmers hunde.
Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en anvisning om, hvor man kan finde klubbens gældende vedtægter og accepterer, at være underlagt Dansk Weightpull Klubs, til enhver tid, gældende regler og vedtægter. Som medlem, er man forpligtet til, at ens hund følger vaccinationsprogram, som anvist af dyrlæge, at hunden er forsikret i en sådan grad, at hundetrænere, til en hver tid, er dækket ved evt. skader, hunden måtte forvolde. DWK fraligger sig et hvert ansvar, for enhver form for skade hunden måtte påfører sig selv, eller det den evt. måtte forvolde af skader på andre hunde eller inventar.
Et medlemskab følger kalenderåret, fra 1/1 – 31/12. Indbetalt kontingent, refunderes ikke ved udmeldelse eller eksklusion. Beløbet på medlemskab fastsættes ved den årlige generalforsamling. Der ydes medlemsrabat, til de af klubbens medlemmer der stiller til EWPL shows i Danmark. Der ydes også rabat til andre EWPL medlemmer. Beløbets størrelse fastsættes ved generalforsamlingen.                                                           Støttemedlemmers kontingent, vil altid være 50 % af medlemskabet. Som støttemedlem, har man ikke adgang til generalforsamlingen, eller medlemssiden, ej heller stemmeret. Som støttemedlem er man underlagt formålsparagraffen. 
Dansk Weightpull klub er ikke erstatningspligtige, for udlån af materialer og lign, udlånt til klubben. Ved lån af træningsseler, er det den enkelte låner, der er erstatningspligtig.

 

§ 4 Regler for afholdelse og deltagelse af show

Alle show afholdes efter EWPLs regler. Afholdelse af show vil blive slået op på offentligt forum, dvs. Face Book, med oplysning om, showets navn, adresse og tilmeldingsfrist.   Der vil være præregistrering til alle show. Det vil IKKE være muligt, at tilmelde sig på dagen. Møder man op til indvejning, efter den oplyste tidsfrist, kan man ikke deltage ved showet, heller ikke selvom man har præregistreret sin hund. Man skal medbringe hundens vaccinations og forsikringspapirer til alle show, uden godkendelse af disse, ingen deltagelse. Der betales først for deltagelse, ved selve showet.

§ 5 Krav for deltagelse ved Danmarks Mesterskaber (DM)

For at kunne deltage ved et Danmarks Mesterskab, skal hunden stille og gennemføre minimum 3 showdage. Let klasse (fra -10 til og med-30) 30 % P4P, tung klasse fra -37 til og med +51 20% P4P.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser såsom dyreværnsloven, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse, samt eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 7 Regnskab og økonomi.

Klubbens regnskab går fra 1/1 - 31/12. Klubbens regnskab skal godkendes af revisor, inden fremlæggelse, ved førstkommende generalforsamling.                                        Bestyrelsen har råderet over beløb der bruges til afholdelse af EWPL show og indkøb til brug i kiosk, selvfølgelig med fornuftighed. Andre økonomiske beslutninger, over 2500 kr. træffes i fællesskab, blandt medlemmerne.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, tidligst den 1/1 og senest 31/3. Generalforsamlingen afholdes på skift af landsdelene, lige år i Nykøbing F afdelingen, ulige år Nord Jyllands afdeling.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved opslag på klubbens forum, medlemsside på Face Book, med angivelse af dagsorden.
Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsning af foreningen kan kun ske i henhold til § 11.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag på klubbens forum, sammen med dagsorden, senest en uge før generalforsamlingen.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret regnskab, for det forløbne år, til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent
    og budget for det kommende år, til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (2018)
7. Valg af næstformand (2017)
8. Valg af kasserer (2018)                                                                                                                            9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Mai 2017), (Karina 2018)
10. Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af det emne som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår indkaldelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser, som for den ordinære generalforsamling. Ved en ekstraordinær generalforsamling, er det kun det emne, der gælder indkaldelses, der behandles.

§ 10 Bestyrelsen

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer må ikke være medlem i bestyrelsen, i en konkurrerende klub/organisation i Danmark.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og maksimalt 3 yderligere medlemmer, i tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.               Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode ad gangen, på den ordinære generalforsamling, dette gælder dog ikke for det første år klubben er stiftet, Her vil tre af bestyrelsesmedlemmer vil være på valg, ved førstkommende generalforsamling. (Næstformand, samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer). Dette, for at forhindre, at en hel bestyrelse, risikerer, at blive udskiftet samtidigt. Formand og Næstformand kan ikke være på valg samtidigt.                                                                                                                Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører klubben, arkiveres på forsvarlig vis.                                                                                       Alle regnskaber overdrages til evt. nye kasserer.
Klubben tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske dispositioner, skal godkendes af det budgetansvarlige bestyrelsesmedlem (kassereren).                                                                                                         For at kunne side i DWKs bestyrelse, kræves Dansk statsborgerskab.

§ 11 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning, kan kun tages på en, i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
For at denne er beslutningsdygtig kræves det, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Hvis den samlede bestyrelse ønsker at trække sig i utide og ingen andre medlemmer, ønsker, at stille til en ny bestyrelsen, kan klubben opløses, uden yderligere indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue DYREVÆRNET.

 

Falster den 16/1 2016

  •